g
...........................................................

n2

愛情幸運草耳環
 Lucky Affair Leaf
no:  ER050514

er050514

熱情紅玉髓+神秘黑瑪瑙

幸運,可以如影隨形嗎?
我說,可以啊!
只要心情好,幸運就會跟著來喔!
心情是跟著美走的。
讓自己總是漂漂亮亮,充滿自信,
不美都難!

這也是為什麼只要一坐在工作桌前,
總是停不下來,
因為看到自己將為世界上的
某位小姐訂做屬於她的幸運泉源,
就會
快樂的一直做下去...

to order

...........................................................
back