g

...............................................
cm


神 祕紫蝴蝶項鍊
Violet butterfly necklace


04171

紫水晶+粉紅晶+純銀項鍊
一位名字很特別的小姐特別訂做給她一位非常喜歡紫色飾品的朋友。
特別為她搭配了粉紅水晶,讓神祕的紫色多一點浪漫!

to order

...............................................
b